Dùng Số Kết Nối Địa Phương được thêm nhiều phút.
Dùng Số Kết Nối 1-888-777-0096 trả thêm 2 xu mỗi phút.
Để tránh phải trả lệ phí long distance, yêu cầu quý khách hỏi công ty điện thoại đang dùng để biết rõ số Local Access Number mà quý khách bấm là số LOCAL.

Alabama

  • (205) 716-6807Birmingham
  • (251) 706-1389Mobile
  • (334) 819-1374Montgomery