Hướng Dẫn Cách Gọi

Dùng PIN-Less Gọi Thông Thường:

Khi gọi Việt Nam, không cần bấm 011 & 84

• Bước 1: Bấm số kết nối (Dùng số kết nối địa phương hoặc số kết nối miễn phí)
Bước 2: Mã vùng + số phone + nút #.

Khi gọi những quốc gia khác, xin bấm 011 + mã quốc gia

Bước 1: Bấm số kết nối (Dùng số kết nối địa phương hoặc số kết nối miễn phí)
Bước 2: Bấm 011 + mã số quốc gia + mã vùng + số phone + nút #.

Ghi chú: Không bấm nút TALK/SEND sau khi đã bấm số phone muốn gọi nếu dùng cell phone.
Nếu dùng số kết nối miễn phí 1.888.777.0096, trả thêm 2 xu mỗi phút.

Dùng PIN-Less Gọi TIC-TAC™:

Để dùng cách gọi TIC-TAC™, cần thực hiện 2 bước sau đây

Bước 1: Set up miễn phí.
       » Vào tài khoản của khách.
       » Click nút ADD trong danh bạ số TIC-TAC™, chọn số thứ tự, điền tên và số phone muốn gọi.
       » Đưa cho khách số TIC-TAC™ & nhắc khách lưu vào phone book.
Bước 2: Cách gọi
       » Chọn tên muốn gọi trong phone book và bấm nút TALK/SEND.

Ghi chú: Khi gọi Việt Nam & quốc tế, quý vị dùng cách gọi TIC-TAC™ hoặc cách gọi thông thường vẫn được. Papa Telecom sẽ không chịu trách nhiệm cho những cuộc gọi sai và bất kỳ cước phí long distance nào.